Stypendium szkolne 2020

Od 1 września 2020r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020r. w Szkole Podstawowej nr 27 u pedagoga szkolnego, Izabeli Korpas.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela pedagog szkolny Izabela Korpas.

  1. Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szk. 2020/2021
  2. Indywidualna Karta Ucznia
  3. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  4. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej  osób rozliczających się na zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiągniętych przez osoby fizyczne
  5. OŚWIADCZENIE O OSIĄGNIĘTYM DODATKOWYM DOCHODZIE
  6. O Ś W I A D C Z E N I E
  7. OŚWIADCZENIE *WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
  8. Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego
  9. Zaświadczenie o dochodach świadczenie integracyjne
  10. Zaświadczenie o dochodach
  11. WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.