Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
• Niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, które nie korzystają z technologii asystujących:

• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu,
• podkreślanie i podświetlanie linków
• zdjęcia w skali szarości
• odwracanie kolorów
• na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka
• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Dziarmaga-Działyńska, sp27@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3617139. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

•Wejście do budynku szkoły jest od strony ulicy, poprzedza go ogrodzony parking. Do szkoły prowadzą jeszcze trzy wejścia dostępne okazjonalnie.
•Korytarze, schody, windy oraz toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
•Na terenie szkoły brak jest dostosowań do osób niepełnosprawnych, wyjątkiem jest połączenie z salą gimnastyczną poprzez pochylnię umożliwiającą dojazd osoby niepełnosprawnej na salę gimnastyczną.
•Na terenie przyległym do szkoły brak miejsc wyznaczonych i oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.
•Na terenie szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym.
•Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo