Historia szkoły

Szkoła jest najstarszą instytucją na terenie Mirowa – dawniej wsi a obecnie dzielnicy Częstochowy. Jej historia sięga czasów odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. Mimo braku danych, szczególnie jeśli chodzi o początki powstania szkoły i okres okupacji, można nakreślić przynajmniej krótką historię placówki.

Dokładna data założenia Szkoły Powszechnej w Mirowie nie jest znana. Najstarszy dokument, w którym istnieje wzmianka o tej placówce pochodzi z 1919 roku. Odnaleziono w nim zapis, w którym Inspektor Szkolny Okręgu Częstochowskiego poleca przekazać protokolarnie inwentarz szkoły nowemu nauczycielowi panu Stefanowi Szpakowskiemu. Informacja ta wskazuje na to, że szkoła w Mirowie istniała już wcześniej. Dalsze źródła archiwalne podają, że w 1922 r. na stanowisko nauczyciela Szkoły Publicznej w Mirowie mianowano pana Wawrzyńca Fijałkowskiego, a w 1928 r. nauczycielem tej placówki został pan Władysław Piechowicz.

Pierwszym kierownikiem dwuklasowej szkoły w Mirowie został mianowany w 1932 r. pan Bronisław Łęski, który funkcję tę pełnił do 1938r. Kierownikami i dyrektorami szkoły w kolejnych latach byli: Jan Ciepielewski 1938-1945, Tadeusz Goclon 1945-1949, Antoni Parkitny 1949-1957, Paweł Krzeczkowski 1957-1961, Henryk Walenta 1961-1964, Genowefa Półtorak 1964-1979, Jadwiga Kawka 1979-1992, Małgorzata Latkowska 1992-1997, Joanna Szeląg 1997-2019, Sylwia Szczygłowska 2019- do chwili obecnej.

Budynek pierwszej szkoły w Mirowie był drewniany, na podmurówce kamiennej. Usytuowany został na samej górce, po lewej stronie drogi prowadzącej z Częstochowy. Północna jego strona położona była nad stromym brzegiem Warty od strony południowej zdobił ją porośnięty winobluszczem ganek. W 1932 r. dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły przeprowadzono gruntowny remont budynku, uporządkowano klasy i otoczenie. W 1933 r. kierownik pozyskał nowy budynek dla celów dydaktycznych; była to nowa sala wybudowana w sąsiedztwie szkoły przez panią Kazimierę Biczysko.

Po wojnie w 1945 r. szkoła została przeniesiona do dwóch budynków upaństwowionego dworku w Mirowie. Warunki pracy i nauki były bardzo ciężkie. Szczególnym utrudnieniem był brak sali gimnastycznej i brak ubikacji w budynkach. Dużą trudność sprawiało ogrzanie sal szkolnych, w których znajdowały się piece kaflowe na węgiel.

Kolejni dyrektorzy szkoły, grono pedagogiczne, rady rodziców i działacze społeczni prowadzili wieloletnie starania o budowę nowej siedziby. W grudniu 1991 r. działania ich przyniosły rezultat. Został oddany do użytku nowy budynek szkoły, usytuowany na tym samym placu, co istniejąca do tej pory placówka. W roku 1993 w budynku szkolnym rozpoczęto również działalność przedszkolną. W kolejnych latach zmianie ulegały już tylko nazwy instytucji. Nasza szkoła nazywała się: Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałem Przedszkolnym, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałem Przedszkolnym, Szkoła Podstawowa nr 27, od 1 września 2003 roku – kiedy to rozpoczęło działalność gimnazjum – Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie – Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum nr 24, a od 1 wrześnie 2017 roku, w związku z reformą szkolnictwa (likwidacja gimnazjów)- Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie.

Szkoła w Mirowie dzięki konsekwentnej pracy pedagogicznej i dobrej współpracy z rodzicami wychowała w ciągu swej długoletniej działalności wielu zdolnych i wartościowych ludzi. Wśród jej wychowanków są nauczyciele, artyści, księża, wojskowi, ekonomiści i wielu niekoniecznie sławnych, ale dobrych w swojej dziedzinie specjalistów.

Nasza szkoła podobnie jak inne placówki w kraju przechodziła przemiany programowe i organizacyjne, walczyła z trudnymi warunkami pracy. Kierownicy, dyrektorzy i wszyscy nauczyciele chętnie i z zaangażowaniem poświęcali się pracy pedagogicznej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Kadra pedagogiczna mimo trudnych warunków lokalowych i słabego wyposażenia w pomoce dydaktyczne, starała się należycie kształtować i wychowywać młodzież. Poświęcała swój czas na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych, opiekowała się organizacjami młodzieżowymi, kółkami zainteresowań, organizowała „zielone szkoły”, zawody sportowe i wiele wycieczek. Tradycje te są kontynuowane do chwili obecnej.


Opracowano na podstawie:
D. Jeziorowska-Cuprjak „Powstanie i rozwój Szkoły Podstawowej nr 27 w Mirowie”