Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Operator priorytetu – minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Celem priorytetu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:

– uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych;

–  zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

– wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

– rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.