Szkoła promująca zdrowie

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie jest realizowany w Polsce od 1992 r. W okresie minionych lat, w wyniku zdobywania nowych doświadczeń oraz zmian dokonujących się w Europie i w Polsce, program ten ewoluował i był modyfikowany.

W latach 1992-2005 wykorzystywano w nim model Szkoły Promującej Zdrowie opracowany w czasie 3-letniego projektu pilotażowego (1992-1995), jego podstawą był raport WHO Zdrowa szkoła. W 2006 r. przygotowano nowy polski model i standardy Szkoły Promującej Zdrowie oraz narzędzia do ich autoewaluacji.

W latach 2014-2015 r. dokonano ich modyfikacji w związku ze zmianami w systemie edukacji (zmiany te dotyczyły miejsca edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz nadzoru pedagogicznego).
Zmodyfikowane narzędzia do autoewaluacji działań obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Szkołę Podstawową nr 27 w Częstochowie, jako szkołę promującą zdrowie, cechuje:
• aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym – działania te zawarte są w dokumentacji szkoły
• otwartość na zmiany
• przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły, członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców
• aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia

Adresaci projektu:
• Uczniowie
• Rodzice
• Nauczyciele
• Pracownicy niepedagogiczni

W realizację wszystkich działań zaangażowana jest cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni. Nauczyciele z dużym zaangażowaniem realizują powierzone zadania. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach – przy współpracy rodziców. Wsparcia – wszystkich działań na rzecz promocji zdrowia – udziela placówce także środowisko lokalne. Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami.

Społeczność lokalna dzielnicy Mirów to zwarta grupa, znająca się wzajemnie, wspólnie spędzająca czas, która wywiera duży wpływ na dzieci i młodzież. Jest mocno zintegrowana. Procesowi integracji ze szkołą sprzyja współpraca oparta na jasno ustalonych zasadach i odpowiedni przydział zadań, organizowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach szkolnych, a dzięki sąsiędztwu kościoła, również parafialnych.

Świadomość przynależności do społeczności lokalnej, poczucie jedności, wspólnota działania, bezpośrednie kontakty osobowe, więzi międzyosobowe, tożsamość religijna, wspólne tradycje – to elementy środowiska lokalnego naszej szkoły, które odgrywają ważną rolę w procesie wychowania.

Szkolni koordynatorzy projektu:
• Izabela Korpas
• Dorota Turemka

Zespół ds. promocji zdrowia:
• Sylwia Ułamek
• Dorota Turemka
• Anna Bronkiewicz
• Aneta Mizera
• Renata Wawrzak

Naszą szkołę, jako Szkołę Promującą Zdrowie wyróżnia:

Program „Mamo, Tato wstań z fotela…” (www.facebook.com/mamotatowstanzfotela/)

Program prozdrowotny „Mamo, Tato wstań z fotela !” to nowa inicjatywa w Zespole Szkół nr 3. Autorem programu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Anna Zuterek, realizowany dodatkowo przez nauczyciela wychowania fizycznego – Anną Błaszczyk, nauczycielem przedszkola – Monika Łapaj oraz trenera lekkoatletyki Daniela Wocha z Klubu Sportowego City Cross.

Głównym celem programu jest aktywowanie dzieci, młodzieży oraz ich rodziców do zdrowego stylu życia bez względu na to, jaki poziom sportowy reprezentują.Program buduje nowy sposób myślenia o zdrowiu tak, by stworzyć najlepsze warunki do uzyskania w pełni zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, ukazuje uczniom i ich rodzicom zdrowia jako wartości najwyższej. Zajęcia zarówno terenowe, jak i w ramach godzin z wychowawcą zapoznanają ucznia ze sposobami zachowania, umacniania, a także poprawy zdrowia, dostarczają wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia, a także o własnym organizmie, o prawach rządzących zdrowiem.

Wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną i doskonaleniem Program „Mamo, tato wstań z fotela!”, jest realizowany w szkole, jednak ma on charakter otwarty, co oznacza że jest bezpłatny i otwarty dla każdego!

Ten projekt, to nie tylko zwykłe zajęcia ruchowe. To także warsztaty, wykłady, które uczą wszystkiego o zdrowym stylu życia, ale także i o tym jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa sport. W części teoretycznej można się dowiedzieć, jak łatwo motywować się do codziennej, wytrwałej pracy w każdej dziedzinie życia.

Program rozpoczął się warsztatami- konferencją, która odbyła się dn. 30.03.2016r. Kontynuacja części teoretycznej odbywa się w ramach godzin z wychowawcą. Drugi etap, to zajęcia praktyczne – lekki trening ogólnorozwojowy, połączony z marszo – biegiem, który odbywa się cyklicznie, co piątek o godz. 17:00 przy stadninie koni PEGAZ, czyli na świeżym powietrzu. Zajęcia są dostosowane do każdego poziomu sportowego oraz wieku uczestników. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener lekkoatletyki, były zawodnik Kadry Narodowej, wielokrotny medalista w biegach akademickich, przełajowych i ulicznych pan Daniel Woch.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie miasta Częstochowy. Mówią o nim lokalne media Radio RMF Max, Radio Jura, a także telewizja Orion.
link –Radio Jura
link –Telewizja Orion

Dodatkowe informacje, fotorelacje z treningów można znaleźć na fanpagu:www.facebook.com/mamotatowstanzfotela/
Każdorazowo na zajęcia przychodzi około 80-cioro uczestników – uczniowie i ich całe rodziny, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, a także wielu innych zainteresowanych osób.


Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” (http://mirowskiesokoly.ugu.pl/)
20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” powstała we wrześniu 2012 roku i dzięki wielkiemu zaangażowaniu dynamicznie rozwinęła swoją dziłalność na terenie dzielnicy Mirów miasta Częstochowy. W roku 2012 Drużyna harcerska liczyła 12 harcerzy, a w roku 2013 skład drużyny rozszerzył się do 21 harcerzy i harcerek. Kolejne zmiany w składzie nastąpiły w roku 2014 i do 2016 roku wynosi 34 osoby. Przynależeność do grupy Harcerskiej wynika z chęci młodzieży do uczestnictwa w różnych ciekawych formach spędzania czasu wolnego, uczenia się czegoś innego – radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samodzielności, współpracy w grupie.

Drużyna włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Marzycielska Poczta – napisz list do chorego dziecka”, a także akcji „Nie bij mnie, kochaj mnie”, zorganizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzięła udział w harcerskim rajdzie „tropem wiosny i jurajskich kamieni”, podczas którego ważnym punktem było uroczyste złożenie przyrzeczenia harcerskiego, aktywnie uczestniczyła w XXVI Jesiennym Złazie Zuchowym.

Harcerze biorą aktywny udział w różnych uroczystościach – Pasowania na ucznia klasy pierwszej, uroczystym nadaniu Zespołowi Szkół nr 3 w Częstochowie Certyfikatu Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, w listopadzie przygotowują uroczystość z okazji Dnia Niepodległości – występ odbywa się w szkole oraz w Kościele Parafialnym dla społeczności lokalnej. Z okazji Mikołajek organizują zabawę mikołajkową, a w grudniu wspólną Wigilię z Gromadą Zuchową połączoną z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju do Kościoła Parafialnego.W tym okresie drużyna wzięła udział w VII Targach Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja”, gdzie reprezentowała cały Hufiec ZHP Częstochowa. W lutym przygotowała Karnawałowy Bal Walentynkowy dla Gromady Zuchowej, na który zjechały gromady zuchowe i drużyny harcerskie Hufca Częstochowa, aby w rytmie nowych i starszych przebojów miło spędzić czas w przyjacielskiej atmosferze. Harcerze cyklicznie biorą udział w imprezach Hufcowych – obchody Dnia Myśli Braterskiej.

„Mirowskie Sokoły” wzięły udział w XV Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Ty i środowisko”, w którym zajęły I miejsce oraz w oryginalnych zawodach zwanych „Świętem Latawca”. Uczestniczyli w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Częstochowa muzycznie i patriotycznie”, w którym uzyskali wyróżnienie. Drużyna wzięła udział w „lotniskowych manewrach”, które odbyły się na terenie lotniska Rudniki koło Częstochowy. Co roku bierze udział w akcji sprzątania Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Pająk” Hufca ZHP Częstochowa, który znajduje się nad zalewem Pająk w gminie Konopiska. Drużyna realizuje też formy wyjazdowe – uczestniczyła w letnim obozie harcerskim w Ośrodku Harcerskim Ziemi Wadowickiej w Pogorzelicy. W trakcie pobytu na obozie harcerki i harcerze brali udział w wycieczkach, pogłębiali swoją wiedzę oraz nabywali umiejętności między innymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy, majsterkowania

Ponadto harcerze uczestniczą w grach terenowych, pogłębiając swoją wiedzę z terenoznawstwa oraz w wielu imprezach integracyjnych. Z dodatkowych atrakcji zbiórek warto wymienić m.in. wspólne gry i zabawy, pełnienie nocnych wart na terenie szkoły, niespodziewane manewry harcerskie połączone z muzycznymi zajęciami ruchowymi.
Dodatkowe informacje dotyczące działalności Drużyny Harcerskiej znajdują się na stronie internetowej http://mirowskiesokoly.ugu.pl/


Gromada Zuchowa Mirowskie Chochliki (http://mirowskiechochliki.ugu.pl/)
Podstawową formą działalności zuchów jest zdobywanie sprawności zespołowych, indywidualnych oraz I, II, i III GWIAZDKI. Wszystkie te elementy współgrają z harcerskim systemem wychowawczym.

Mirowskie Chochliki biorą czynny udział w życiu Hufca w ramach którego między innymi zorganizowały bal zuchowo – karnawałowy dla gromad z całego hufca, wzięły udział w Hufcowym festiwalu kultury zuchowej Wesołek” (II miejsce w kategorii piosenka), przygotowały we współpracy imprezy na Zlot Hufca w pionie zuchowym, wzięły udział w Wiosennym Złazie Zuchowym, w Zlocie Hufca, Turnieju Zuchowym o Puchar Antka Cwaniaka, zgłosiły udział Gromady do PTTK –zdobywanie odznaki „Siedmio-milowe buty w stopniu srebrnym i złotym”. Oprócz tego zdrowo i aktywnie spędzały wolny czas nie tylko podczas wędrówek z Gromadą ale i z rodziną. Zuchy wzięły udział w apelu z okazji 76 rocznicy powstania państwa podziemnego i „Szarych Szeregów”, w Jesiennym Złazie Zuchowym, w odchodach Święta Niepodległości, w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze – występ z kolędami i pastorałkami, wystawiły przedstawienie Bożonarodzeniowe podczas Alei Gwiazdkowej oraz wysyłały kartki do przyjaciół Gromady.

Gromada bierze udział w życiu Chorągwi Śląskiej. Mirowskie Chochliki wzięły udział w Wielkim Konkursie Świątecznym zorganizowanym przez Chorągiew Śląską w kategoriiBombka, Wieniec, Anioł,Gwiazda, Choinka.W efekcie zajęły III miejsce w kategorii bombka. Aktywnie uczestniczy w programach Kwatery Głównej ZHP. W szczególności na uwagę zasługuje udział w programie ogłoszonym przez ZHP„Teraz Afryka – od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości” i fakt zdobycia ogólnopolskiego wyróżnienia za plakat. Gromada rozpoczęła udział w kolejnej propozycji programowej:, ,Kierunek Azja! Ze skautowego jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów”. Efektem było ogólnopolskie wyróżnienie za plakat.

Ponadto nasze Zuchy uczą się nowych piosenek i pląsów zuchowych, utrwalają już im znane. Zdobywają sprawności zespołowe takie jak: Słoneczko / Wilczek, a także indywidualne: porządnicki, dama, dżentelmen, hodowca kwiatów, wielkanocny baranek, dobry opiekun, lalkarz, śpiewak, zbieracz grzybów, tancerka, przyjaciel zwierząt, kuchmistrz, piłkarz, znawca liczb, miłośnik filmu, badacz, kolędnik, plastyk, dekorator, fotoamator, narciarka/narciarz, miłośnik sztuk plastycznych, gimnastyk, mistrz gier planszowych, rowerzysta, pływak, śmieszek, Zosia- Samosia, recytatorka, astronom, kronikarz, muzyk, przechodzień, mistrzyni rolek, fryzjerka, przyjaciel książek, przewodnik po Jurze i wiele, innych. Corocznie zuchy zdobywają I, II i III Gwiazdkę.

Na uwagę w działalności Gromady zasługuje umiejętność integracji ze środowiskiem lokalnym. Corocznie przekazują Betlejemskie Światełko Pokoju do pobliskiej parafii, organizują apel w szkole z okazji Święta Niepodległości, wystawiają montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym, organizują zabawy andrzejkowe.

Gromada bierze udział w licznych pojedyńczych zbiórkach wyjazdowych. Przykładowo: do Politechniki Częstochowskiej na pokazy chemiczne „Z pamiętnika Papy Smerfa”; do restauracji Paradoks w Częstochowie na „Przygody Pasibrzucha”, gdzie zuchy poznały tajniki prawidłowego odżywiania się, jak ładnie nakrywać do stołu, jak ładnie i kulturalnie spożywać posiłki; do piekarni „Kuliś” w Rędzinach „ Jak to się chleb piecze?”, gdzie poznały drogę wypieku chleba, pracę piekarza; do ujęcia wody Wierzchowisko; do straży pożarnej w dzielnicy Błeszno w Częstochowie; do Osikowej Doliny na warsztaty rękodzieła. Ponadto wyjechały na zbiórkę wielkanocną „Pieczemy babeczki i inne zwyczaje świąteczne”, grę terenową podsumowującą zdobywanie sprawności Smerf oraz wycieczkę – uroczystą zbiórką podsumowującą rok zuchowy z udziałem rodziców.

Mirowskie Chochliki wspólnie spędzają czas letni na organizowanych koloniach letnich dla zuchów w Pająku. Drużynowa Gromady stale podnosi swoje kwalifikacje – prowadzi wykłady, zajęcia otwarte, we współpracy z druhną namiestnik napisała projekt edukacyjny „Ekonomia jest kobietą” oraz pozyskała sponsora –Bank ING. Atrakcyjność i różnorodność zajęć zuchowych wpływa na bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów klas młodszych (kolejka w dostaniu się do Gromady), udział w różnorodnych konkursach i widoczne efekty w postaci czołowo zajmowanych miejsc, pozyskanie sponsorów dla różnorodnych przedsięwzięć zuchowych (wyjście na warsztaty, koncerty itd.).
Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gromady Zuchowej znajdują się na stronie internetowej http://mirowskiechochliki.ugu.pl/


SKKT PTTK „Wędrowniczek”

Realizacji edukacji prozdrowotnej służy działalność SKKT PTTK „Wędrowniczek”. Koło to działa bardzo prężnie i z roku na rok poszerza swoją ofertę zajęć pozalekcyjnych a co za tym idzie, przyciąga coraz większą liczbę uczestników imprez turystycznych. Dla przykładu w roku szkolnym 2009/2010 koło skupiało 16 członków – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w roku 2011/2012 – 36 członków, 2013/2014 – 46 członków a w bieżącym roku szkolnym – 53.

Jest to jedna z najliczniejszych grup uczniów wśród szkolnych klubów PTTK w Częstochowie. Rokrocznie uczniowie uczestniczą w kilkudziesięciu różnorodnych imprezach turystycznych – rajd¬y piesze, marsze na orientację, wycieczki turystyki kwalifikowanej (górskie) i autokarowe krajoznawczo-turystyczne. Przykładowo w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie (nie tylko członkowie, ale i sympatycy koła) uczestniczyli w dziesięciu rajdach pieszych, dwóch autokarowych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, dziesięciu marszach na orientację i w dwóch górskich wycieczkach turystyki kwalifikowanej. W roku szkolnym 2014/2015 dzieci wzięły udział w dziewięciu rajdach pieszych, dwunastu marszach na orientację i w czterech krajoznawczych i górskich wycieczkach turysty¬ki kwalifikowanej.

Dużą popularnością cieszą się marsze na orientację. Nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w tej konkurencji. Przykładowo w roku szkolnym 2013/2014 członkowie SKKT PTTK „Wędrowniczek” startując w międzyszkolnych marszach na orientację w kategoriach TD, TM, TP zdobyli ośmiokrotnie miejsce pierwsze, pięciokrotnie – drugie i ośmiokrotnie miejsce trzecie. Samo koło SKKT „Wędrowniczek” zajęło II i IV miejsce w kategoriach TD i TM w Klasyfikacji Łączonej Marszy Zimowych „IV Śnieżnego Pucharu 2014”. Z kolei w roku 2014/2015 członkowie koła zajęli dziesięciokrotnie miejsce pierwsze, pięciokrotnie drugie i siedmiokrotnie trzecie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zajęcia pierwszego miejsca w XL Marszach na Orientację „Wiosenny Kompas”, które były rundą Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację.

Systematyczna i dobra współpraca z Zarządem Głównym Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie zaowocowała cykliczną organizacją w naszej placówce Rajdu Małego Piechura – dla uczniów z klas I-III i oddziałów przedszkolnych, które cieszy się dużą popularnością wśród młodszych dzieci (w imprezie uczestniczy około 100 dzieci z różnych szkół). Ponadto koło SKKT „Wędrowniczek” w roku szkolnym 2013/2014 było organizatorem Rajdu „My się zimy nie boimy” dla dzieci i młodzieży a w roku szkolnym 2014/2015 organizatorem trzydniowych XLIV Marszy na Orientację im. B. Rychlik, które stanowiły IV rundę Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2015 i VI rundę Pucharu Polski Młodzieży w MnO 2015.


Koło muzyczno-taneczne

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęło swoją działalność koło muzyczno –taneczne. Na zajęcia uczęszczają dzieci z oddziałów przedszkolnych w liczbie 25. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w roku szkolnym 2015/2016 w czwartki w godz. 15.00-16.00.

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych. Rozwijają poczucie rytmu, tempa. Dzieci uczą się prostych układów tanecznych, współpracy w tańcu, współodpowiedzialności za partnera. Zajęcia są zróżnicowane tematycznie. Dzieci mają okazję poznać muzykę, charakterystyczne kroki wybranych tańców świata a także polskich tańców ludowych. W zajęcia wplecione są elementy aerobicu, zumby, ćwiczenia relaksacyjne. W ramach grupy powstał zespół taneczny „Promyczki”.

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci miały okazję prezentować się dla gości z okazji uroczystego otwarcia boiska szkolnego w Zespole Szkół nr 3. Prezentowały się także przez tydzień dla dzieci z częstochowskich szkół i przedszkoli na scenie Filharmonii Częstochowskiej (audycje muzyczne). Grupa reprezentowała szkołę w konkursach tanecznych (I miejsce w międzyszkolnym konkursie tanecznym „Tanecznym krokiem przez świat” – 2014/2015r. wyróżnienie w Gali Talentów, III miejsce w I Powiatowym konkursie tańca „Tanecznym krokiem przez świat” – 2015/2016r.). Informacje na temat działalności grupy tanecznej a także wywiad z opiekunem grupy zamieszczony był w Gazecie Częstochowskiej.

Grupa organizuje pokazy taneczne dla rodzin dzieci uczęszczających na zajęcia i tak w roku szkolnym 2014/2015 – karnawałowe pokazy taneczne, a w roku szkolnym 2015/2016 – wiosenne pokazy taneczne. Grupa prezentuje się na wielu uroczystościach szkolnych. W maju 2016r miała prezentować się na Dniach Samorządu Terytorialnego.

Prowadząca grupę w roku szkolnym 2014/2015 postarała się o dofinansowanie działalności koła tanecznego w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”. Grupa otrzymała 1200zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiału i uszycie strojów ludowych (spódnic i kamizelek), a także zakup wianków. W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie wyniosło 1000zł. Zupiono materiał i uszyto spódnice tiulowe oraz body.

Zajęcia taneczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.


Boisko wielofunkcyjne

Otwarcie boiska przy naszej szkole, odbyło się dnia 07.11.2014r. Uroczystości przyświecało motto Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój”. Uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia boiska dokonała Pani Dyrektor, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, a także przedstawiciele władz samorządowych i społeczności lokalnej. By ustrzec ćwiczących na boisku od kontuzji oraz zapewnić wszystkim korzystającym przychylność losu, proboszcz parafii poświęcił obiekt. Następnie zaproszeni zawodnicy rozegrali pierwszy mecz towarzyski, a wszyscy pozostali kibicowali w duchu fair play. Po części oficjalnej i sportowej, uczestnicy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor jeszcze raz powitała wszystkich i złożyła podziękowania, następnie głos zabrali przybyli goście: Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Po przemówieniach zaprezentowany został bogaty program artystyczny „Mirowiada w Trójce”, przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych gości. Jako pierwsza zaprezentowała się Gromada Harcerska „Mirowskie Sokoły” w „Piosence Gimnastycznej”, następnie tańczące i śpiewające dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego. Grupa uczniów z klasy I b przedstawiła zabawny skecz, a uczniowie klasy II montaż słowno – muzyczny.Następnie w znakomitej choreografii, uśmiechnięte zaprezentowały się nasze szkolne cheerleaderki.

Bardzo duże zainteresowanie wśród zebranych wywołały gościnne pokazy zaproszonych grup. Byli to wywodzący się z kręgów akademickich utytułowani właściciele szkół walki ze swoimi podopiecznymi ze szkoły taekwon-do ze swoimi kolegami ze szkoły iaido oraz instruktor tańca hip-hop z zespołem tanecznym. Na zakończenie wystąpiła absolwentka szkoły w piosence „Futbol”. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia wystawy stworzonej z prac uczniów. Były to plakaty, prace plastyczne oraz albumy o tematyce sportowej.

Mimo, iż w tym dniu pogoda niezbyt dopisała otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Mirowie ucieszyło wszystich, a przede wszystkim dzieci, dzięki któremu będą mogły rozwijać swoje umiejętności sportowe.


Przedsięwzięcia edukacyjno – wychowawcze

Organizowane są przez pedagoga szkolnego przy udziale wychowawców. Polegają na wykonywaniu zadań obejmujących większą partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela. Uczniowie realizują zadania w grupach, rzadko indywidualnie, pracują w znacznym stopniu samodzielnie, a rezultaty ich pracy prezentowane są publicznie.

Do ciekawszych w ostatnim czasie należą: „Tydzień Wolontariatu”, „Kultura zachowania nie tylko przy stole …”, „Dać korzenie i skrzydła”.


Realizacja programów prozdrowotnych rekomendowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Częstochowie

• „Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów 5,6 – letnich, którego celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
• „Nie pal przy mnie, proszę” – program przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przede wszystkim ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
• „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Celem głównym tego programu jest zmniejszenie występowania uzależnienia od tytoniu wśród dzieci i młodzieży.
• „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – program przeznaczona dla uczniów klas I – III gimnazjum, którego celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się środków zastępczych w środowisku dzieci i młodzieży, dostarczanie młodym ludziom informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych dopalaczach, zwiększenie ostrożności uczestników i zmniejszenia ich wartości na kontakty z tymi produktami, zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.
• „Trzymaj formę” – program skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem jest propagowanie wśród młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia, kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.


NASZA SZKOŁA W DRODZE DO PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

OKRES PRZYGOTOWAWCZY – ROK 2011

Dyrektor szkoły powołał szkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz szkolny zespół promocji zdrowia, następnie zgłosił szkołę do udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolni koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, przeprowadzili zajęcia dla rady pedagogicznej oraz zapoznali radę rodziców i samorząd uczniowski z koncepcją, strategią i modelem tworzenia szkoły promującej zdrowie.

Rada pedagogiczna – po konsultacjach z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców – podjęła uchwałę o przystąpieniu do projektu.

Szkoła podjęła systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.

Koordynatorzy wraz ze szkolnym zespołem, w oparciu o diagnozę wstępną oraz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń, stworzyli 3 – letni program promocji zdrowia Zdrowie przede wszystkim i w jego oparciu – szczegółowy plan pracy.

Szkolni koordynatorzy przedstawili program promocji zdrowia radzie pedagogicznej, która w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zatwierdziła program do realizacji.

⇒ PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE NA LATA 2012 / 2015

OKRES KANDYDACKI – ROK 2012

Szkoła złożyła koordynatorowi wojewódzkiemu szkolny program promocji zdrowia, szczegółowy plan pracy, pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, podpisaną przez:
• dyrektora szkoły,
• nauczycieli, w tym opiekuna samorządu uczniowskiego,
• przedstawicieli pracowników administracyjno – technicznych,
• przedstawicieli samorządu uczniowskiego,
• pielęgniarkę,
• przewodniczącego rady rodziców.

Szkoła zrealizowała zatwierdzony szkolny program promocji zdrowia.

Szkoła stale monitorowała samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej

Szkolni koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno Edukacyjny Metis w Katowicach.

⇒ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ROK 2012

 

⇒ RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA W TERMINIE LUTY 2012 – LUTY 2013 W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.

 

Przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – ROK 2013

Szkoła została przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz otrzymała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na podstawie:
Złożonej dokumentacji:
• pisemnej deklaracji,
• podjętej uchwały rady pedagogicznej
• szkolnego programu promocji zdrowia szkoły
• szczegółowego planu pracy, napisanego w oparciu o szkolny program promocji zdrowia,
• raportu z podjętych działań w roku realizacji zatwierdzonego programu.
• kart obecności na szkoleniach organizowanych przez Metis w Katowicach.
• Hospitacji szkoły przez koordynatora wojewódzkiego Pana Tomasza Wojtasika.

  ⇒ UROCZYSTOŚĆ NADANIA CERTYFIKATU ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE – ROK 2013

W LATACH 2013 – 2016 SZKOŁA REALIZOWAŁA SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA – ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM, A PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ROKU PRZESYŁAŁA KOORDYNATOROWI WOJEWÓDZKIEMU RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU.

⇒ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ROK 2013

⇒ RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA W TERMINIE LUTY 2013 – LUTY 2014 W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.

⇒ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ROK 2014

 

⇒ RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA W TERMINIE LUTY 2014 – LUTY 2015 W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.

⇒ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ROK 2015

⇒ RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA W TERMINIE LUTY 2015 – LUTY 2016 W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.

 

⇒ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ROK 2016

 

⇒ RAPORT Z AUTOEWALUACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE REALIZACOWANEGO W LATACH 2012 / 2015

 

⇒ PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE NA LATA 2015 / 2018

AUTOEWALUACJA projektu została dokonana w terminie luty – kwiecień 2016r. przez koordynatorów oraz zespół ds. promocji zdrowia. Celem autoewaluacji było sprawdzenie, w jakim stopniu Zespół Szkół nr 3 we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej oraz w jakim stopniu wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie zawarte w czterech standardach Szkoły Promującej Zdrowie.

⇒ RAPORT Z AUTOEWALUACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK 2016

Publiczna Prezentacja Wyników Autoewaluacji Projektu Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła wraz z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie zawarte w czterech standardach Szkoły Promującej Zdrowie.

Podsumowaniem wieloletnich i długofalowaych działań na rzecz promocji zdrowia w naszej szkole była Publiczna Prezentacja Wyników Autoewaluacji Projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości, byli między innymi: wojewódzki koordynator projektu Pan Tomasz Wojtasik, Inspektor Wydziału Edukacji Pani Ewa Panienkowska, konsultant SOD Pani Maria Przymus, Radni Miasta Częstochowy Pani Małgorzata Iżyńska i Pan Łukasz Kot, Ksiądz Proboszcz Andrzej Nieznański, przedstawiciel PSSE Pani Magdalena Mercik – Mrozińska, Prezes PTTK Pan Lech Tota, trener lekkoatletyki z Klubu Sportowego City Cross Pan Daniel Woch, Trener Rugby Club Częstochowa Pan Jakub Jakubczak, Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Izabela Jeziorowska. Ponadto w uroczystości wzięli udział przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na początku uroczystości Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych. Następnie został zaprezentowany program artystyczny w wykonaniu młodszych uczniów szkoły. Po występach koordynatorzy projektu Izabela Korpas i Dorota Turemka zaprezentowały wyniki autoewaluacji projektu oraz działania, podjęte w ostatnich latach. Po prezentacji odbyło się wiele rozmów przy poczęstunku owocowo – warzywnym.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za zaangażowanie,przez te wszystkie lata, w promocję zdrowia w naszym środowisku, a wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i dzielenie z nami tego ważnego dla nas etapu.

 


Plany i zamierzenia na przyszłość
• Podjęcie działań w zakresie wybranego problemu priorytetowego.
• Podjęcie działań, organizacji szkoleń, warsztatów w celu podwyższenia wiedzy i świadomości w zakresie wymiarów, które miały niekorzystne wyniki w stosunku do innych.
• Kontynuacja realizacji programów prozdrowotnych, przedsięwzięć edukacyjnych oraz innych działań na rzecz zdrowia.
• Systematyczna współpraca z rodzicami w celu podniesienia skuteczności działań szkoły.
• Większe zaangażowanie uczniów do podejmowanych działań.
• Poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów i rozwiązań w pracy z uczniami.