Rekrutacja do klas I SP

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Strona internetowa dla rodziców zostanie uruchomiona  2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

1.Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

2.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020

godz. 9:00 do 16.03.2020 godz.15:00

od 18.05.2020

godz. 9:00

do 25.05.2020

godz. 15:00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej 09.03.2020 21.05.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 12.03.2020

godz. 15:00

22.05.2020

godz. 15:00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020 do 31.03.2020 od 18.05.2020 do 29.05.2020
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2020 godz. 09:00 03.06.2020

godz. 15:00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 08.04.2020

godz. 9:00 do 17.04.2020 godz. 15:00

od 03.06.2020

godz. 9:00  do 08.06.2020

godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2020 godz.09:00 09.06.2020 godz.15:00