Rekrutacja do klas I SP

Rekrutacja klasa pierwsza szkoła podstawowa rok szkolny 2021/2022

adres strony:  http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

Najważniejsze terminy

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 godz. 8:00

do 15.03.2021 godz.15:00

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 do 30.03.2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2021 godz. 08:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2021 godz. 8:00

do 16.04.2021 godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2021 godz.08:00


ZARZĄDZENIE NR 1367.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1367.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26.01.2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021

godz. 8:00 do 15.03.2021 godz.15:00

od 17.05.2021

godz. 8:00

do 25.05.2021

godz. 15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych

od 01.03.2021

godz. 8:00 do 05.03.2021 godz.15:00

od 17.05.2021

godz. 8:00

do 19.05.2021

godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych

09.03.2021

20.05.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych

12.03.2021

godz. 15:00

21.05.2021

godz. 15:00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 do 30.03.2021

od 17.05.2021 do 28.05.2021

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2021 godz. 08:00

02.06.2021

godz. 15:00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2021

godz. 8:00 do 16.04.2021 godz. 15:00

od 02.06.2021

godz. 8:00 do 08.06.2021

godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2021 godz.08:00

09.06.2021 godz.15:00