Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli rok szkolny 2021/2022

adres strony internetowej do rekrutacji

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Najważniejsze terminy

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021 godz.8:00

do 19.03.2021 godz.15:00

2.

Weryfikacja wniosków.

od 08.03.2021

do 09.04.2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2021

godz. 8:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2021 godz. 8:00

do 27.04.2021 godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2021

godz. 8:00

ZARZĄDZENIE NR 1367.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1367.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26.01.2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 16.02.2021 godz.8:00

do 26.02.2021 godz.15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021 godz.8:00

do 19.03.2021 godz.15:00

od 07.06.2021 godz.8:00

do 11.06.2021 godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021

do 09.04.2021

od 07.06.2021

do 18.06.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2021

godz. 8:00

23.06.2021

godz. 15:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2021 godz. 8:00

do 27.04.2021 godz. 15:00

od 24.06.2021 godz. 8:00

do 28.06.2021 godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2021

godz. 8:00

30.06.2021

godz. 15:00